ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություններ

Հայտարարություն ՀՀ դատախազության ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետի (31-5-Մ4-2) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի զբաղեցման համար ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու մասին

14/11/2023

ՀՀ դատախազության (այսուհետ՝ Դատախազություն) քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը

 

Քաղաքացիական ծառայության սույն պաշտոնը զբաղեցնող անձն իրականացնում է Դատախազության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեությանն առնչվող` ՀՀ դատախազության գլխավոր քարտուղարի (այսուհետ՝ Գլխավոր քարտուղար) կարգադրությունների, հրամանների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի, դիմումների պատասխանների և գրությունների մշակման աշխատանքները, Գլխավոր քարտուղարի կողմից ընդունված ներքին իրավական ակտերի շրջանառությունը, Գլխավոր քարտուղարի խորհրդակցությունների կազմակերպման աշխատանքները և կազմում է դրանց արձանագրությունները, Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ մասնակցում է քաղաքացիներից ստացված դիմումների և բողոքների պատասխանների նախագծերի կազմման աշխատանքներին, Դատախազության աշխատակիցների հեռախոսագրքի և էլեկտրոնային հասցեների ցուցակի վարման աշխատանքները, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրի կազմման և էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ մուտքագրման աշխատանքներին, մասնակցում է Բաժնի աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվության նախապատրաստման և ներկայացման աշխատանքներին։

Դատախազության քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով սահմանված պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջները՝

 • բարձրագույն կրթություն.
 • հանրայինծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ իրավունքի բնագավառում մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ.
 • ՀՀ Սահմանադրության, «Հանրային ծառայության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանների, հանձնարարականների, քաղաքացիական ծառայությունը կարգավորող՝ ՀՀ կառավարության, ՀՀ վարչապետի, քաղաքացիական ծառայությունը համակարգող փոխվարչապետի որոշումների, ինչպես նաև իր լիազորություններին առնչվող իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
 • պաշտոնի անձնագրով նախատեսված անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ (ընտրանքային կոմպետենցիա՝ փաստաթղթերի նախապատրաստում)։

 

Քաղաքացիական ծառայության որոշակի ժամկետով թափուր պաշտոն առաջանալու հիմքի հնարավոր վերացման ժամկետ է համարվում «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված դեպքերը։

Սույն պաշտոնի հիմնական աշխատավարձը 189696 (հարյուր ութսունինը հազար վեց հարյուր ինսունվեց) ՀՀ դրամ է:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2023թ. նոյեմբերի 17-ը ներառյալ։ Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ ժամը 09:30-12:30-ը։

Ընտրությունը կատարվելու է փաստաթղթերի ուսումնասիրության եղանակով։

Դիմել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ ներկայացնեն ներքոնշյալ փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության վարչական շենք (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5)՝

 • դիմում (ձևը լրացվում է տեղում)․
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի լուսապատճենը (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել հանրային ծառայության համարանիշի կամ անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսապատճենը)․
 • բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (փաստաթղթերի) լուսապատճենը (լուսապատճենները)․
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի (փաստաթղթերի) լուսապատճենը (լուսապատճենները)․
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսապատճենը (լուսապատճենները)․
 • լուսանկար՝ 3 X 4 չափսի.
 • ռեզյումե (CV).
 • հայտարարություն 1(ձև 3՝ լրացվում է տեղում)․
 • հայտարարություն 2(ձև 4՝ լրացվում է տեղում):

 

Սույն հայտարարության վերաբերյալ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Դատախազության անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե` ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5, հեռախոսահամար՝ 010-511-541, էլ-փոստ՝ s.meliqyan@prosecutor.am):

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

2023 թվականի նոյեմբերի 14-ին ՀՀ դատախազության պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակված  ՀՀ դատախազության ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետի (31-5-Մ4-2) ժամանակավոր թափուր պաշտոնի համալրման համար ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության արդյունքների վերաբերյալ

 

Հ/հ

Դիմորդի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Նշանակված քաղաքացու ազգանունը, անունը, հայրանունը

 1.  

Չոբանյան Մարինե Ազատի

Չոբանյան Մարինե Ազատի